Проект BG16RFOP001-1.029-0001 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“
Проект BG16RFOP001-1.029-0001 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“
Проект BG16RFOP001-1.029-0001 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“

Интернет страница на Проект BG16RFOP001-1.029-0001 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002- С01 подписан между Община Дупница и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Новини

Проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" стартира с Първа копка на нова улична мрежа, светофарни уредби и автобусни спирки

22-10-2018

Днес официално стартира строителството и реновация на пътна инфраструктура по проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 ...

виж повече

Проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" ще модернизира транспортната мобилност и намали замърсяването на въздуха в града

14-12-2017

Ще бъде внедрена автоматизирана система за управление и контрол на трафика,  закупени нови нископодови транспортни средства, достъпни за хора с увреждания, рехабилитирана пътна мрежа и тротоари.   Община Дупница реализира проект "Интегриран ...

виж повече

ПОКАНА за първа пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" на 14.12.2017 г.

03-12-2017

Община Дупница Ви кани да присъствате на първа пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ...

виж повече
Виж всички новини

Интернет страница на Проект BG16RFOP001-1.029-0001 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ по процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002- С01 подписан между Община Дупница и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на Интернет страницата се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

© 2017-2019